MUGARZA MUÑOZ, JOSE

  • Agertokia: DURANGO
  • Heriotza tokia: PRISION DE SANTANDER
  • Heriotza zergaitia: FUSILADO
  • Tipologia: FUSILAMIENTO
  • Adina: 27
  • Jatorria: A. ONTAÑON
  • Ehortze tokia: CEMENTERIO DE CIRIEGO