Eladio Urizar Gosendia

  • Agertokia: Apatamonasterio
  • Jaioterria: Abadiño
  • Tipologia: PENADOS
  • Jatorria: AGA