Francisco Goiti Zugazagoitia

  • Agertokia: Mañaria
  • Jaioterria: Mañaria
  • Tipologia: PENADOS
  • Jatorria: AGA