Antonio Verdes Ereño

  • Agertokia: Durango
  • Jaioterria: Turtzioz
  • Tipologia: PENADOS
  • Jatorria: AGA